Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση

Η Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση απευθύνεται προς όλους τους Έλληνες, είτε αυτοί ζουν στην Ελλάδα είτε ανήκουν στον ελληνισμό της Διασποράς. Η προσπάθεια της είναι ενωτική, και οι ορίζοντές της ανοιχτοί. Δεν αποσκοπεί στο να καλλιεργήσει ένα ορισμένο είδος φιλοσοφίας ή να προβάλλει μια συγκεκριμένη φιλοσοφική τάση, αλλά αγκαλιάζει ισότιμα όλα τα φιλοσοφικά ρεύματα και κινήματα. Πιστή στις αρχές του πνευματικού πλουραλισμού, που υπαγορεύονται από το ίδιο το Καταστατικό της Εταιρείας, η έκδοση έχει ως στόχο τη συνένωση όλων των ελληνικών φιλοσοφικών δυνάμεων και ταυτόχρονα την καλλιέργεια και την προβολή της ελληνικής φιλοσοφίας. Η Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση φιλοδοξεί να γίνει η έκφραση του ζωντανού ελληνικού φιλοσοφικού στοχασμού.

Γλώσσα του Περιοδικού είναι αποκλειστικά και μόνο η νέα ελληνική. Όλα τα άρθρα είναι πρωτότυπα. Τα δημοσιευόμενα ξένα άρθρα μεταφράζονται στη νέα ελληνική από μεταφραστές με ειδική επίδοση. Οι συγγραφείς παρακαλούνται να αποφεύγουν τη χρήση αυστηρά εξειδικευμένων συμβολικών γλωσσών.

Την ευθύνη της γλωσσικής μορφής και του περιεχομένου των κειμένων έχουν αποκλειστικά και μόνο οι συγγραφείς. Η Διεύθυνση έχει το δικαίωμα να επιφέρει αυτεπάγγελτα ορισμένες επουσιώδεις τροποποιήσεις στο κείμενο, προκειμένου αυτό να συμμορφωθεί προς τους τυπικούς όρους που σχετίζονται με την όλη εμφάνιση του Περιοδικού (λ.χ. με την ομοιομορφία στην καταχώριση της βιβλιογραφίας).

Οι συγγραφείς θα αποστέλλουν τις συνεργασίες τους προς τη Διεύθυνση του Περιοδικού, σε δύο αντίτυπα, και δακτυλογραφημένες σε Η/Υ (Βλέπε στήλη ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΖΩΗ για οδηγίες), σε διπλά διάστιχα με επαρκή περιθώρια στη μια όψη λευκού χαρτιού τέταρτου σχήματος. Ομοίως πρέπει να αποστέλλουν το άρθρο τους σε ηλεκτρονική μορφή, όταν γίνει αποδεκτό.

* οι συγγραφείς πρέπει να κρατούν ένα αντίγραφο για τον έλεγχο των τυπογραφικών δοκιμίων, εάν χρειασθή.

Στο υποβαλλόμενο κείμενο δεν πρέπει να αναφέρεται οποιαδήποτε ένδειξη σχετική προς τον συγγραφέα. Το όνομα, η διεύθυνση κτλ. στοιχεία του τελευταίου θα αναγράφονται σε ανεξάρτητο φύλλο που θα επισυνάπτεται στο υπό δημοσίευση κείμενο. Αυτό θα διευκολύνει την ΕΦΕ να θέτει τα κείμενα, πριν αυτά δημοσιευθούν, υπ' όψη ειδικών, για μια δεύτερη γνώμη.

Βιβλία ή άλλα έντυπα αποστελλόμενα στο περιοδικό για βιβλιοκρισία ή παρουσίαση στέλλονται σε δύο αντίτυπα. Τα αποστελλόμενα στο Περιοδικό κάθε λογής φιλοσοφικού περιεχομένου έντυπα αναγγέλλονται υποχρεωτικά στη στήλη των βιβλίων που έλαβε η ΕΦΕ και σε καμιά περίπτωση δεν επιστρέφονται.

Οι σημειώσεις και οι παραπομπές στο κείμενο θα δηλώνονται με συνεχή αρίθμηση και θα δακτυλογραφούνται σε διπλό επίσης διάστιχο σε χωριστές σελίδες, που η αρίθμηση τους θα αποτελεί συνέχεια εκείνης των σελίδων του κειμένου. Οι τίτλοι βιβλίων και περιοδικών που πρόκειται να τυπωθούν με πλάγια στοιχεία, υπογραμμίζονται στο δακτυλογραφημένο κείμενο.

Για τις παραπομπές γενικότερα τηρείται το ακόλουθο πρότυπο:

  1. Ι.Ν. Θεοδωρακοπούλου, Εισαγωγή στη φιλοσοφία, Δ τόμος, Αθήναι 1975, 449.
  2. R.G. Mulgan, Aristotle's Political Theory, Oxford, Clarendon Press 1977, 58-59.
  3. Κ. Τσάτσου, «Φιλοσοφία και πολιτική», Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, Φιλοσοφία και πολιτική, Αθήνα 1982, Εκδόσεις Καρδαμίτσα, 13-22.
  4. Sherry, L. Digby, «Α Comparative Study of Vedic and Platonic Education", Φιλοσοφία 12(1982), 239.

© To copyright των άρθρων και των κάθε λογής δημοσιευμάτων ανήκει στην Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση που έχει και το αποκλειστικό δικαίωμα να αναδημοσιεύει ή με οποιονδήποτε τρόπο να επανεκδίδει ορισμένα ή όλα τα άρθρα που έχουν ήδη καταχωριστεί στα τεύχη της. Οι συγγραφείς άρθρων έχουν το δικαίωμα να αναδημοσιεύουν τα κείμενα τους κατόπιν αδείας της Εταιρείας. Κάθε αναδημοσίευση ή φωτοτυπική αναπαραγωγή χωρίς άδεια της Εταιρείας απαγορεύεται.
* Οι συνδρομητές του Περιοδικού, εκτός των άλλων, έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν, χωρίς επιβάρυνση, τις φιλοσοφικές δραστηριότητες της Εταιρείας (Ανακοινώσεις, Διαλέξεις, Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια).

Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση

Αξία ετησίας συνδρομής:

ΕΛΛΑΣ: 30€

ΙΔΡΥΜΑΤΑ: 50€

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Individuals: 40€, Institutions: 50€.

Εμβάσματα, συνδρομές και ενισχύσεις αποστέλλονται με ταχυδρομική επιταγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην ακόλουθη διεύθυνση:

    Καθηγητή Κωνσταντίνο Βουδούρη
    Διευθυντή Συντάξεως της ΕΦΕ
    Σιμωνίδου 5, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ - ΕΛΛΑΣ